Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream about fast Internet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Obecnie do każdej sprzedaży paragonowej może następnie zostać wystawiona faktura VAT. W niedalekiej przyszłości jednak to się zmieni. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach zakłada bowiem, że faktury będą mogły być wystawiane wyłącznie do paragonów, na których widnieje NIP nabywcy.

Jak jest teraz?


Obecnie każdy, kto dokonał zakupu, może co do zasady żądać wystawienia fakturypotwierdzającej taką transakcję. Żądanie takie trzeba zgłosić w ciągu trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż towaru, usługi czy wpłacenie zaliczki.

Po tym czasie sprzedawca może, ale nie musi faktury wystawić.

Gdy nabywca posiada paragon i żąda wystawienia faktury - to dokument taki zwraca sprzedawcy. Ten paragon fiskalny dopina do egzemplarza faktury, który pozostaje w jego dokumentacji, klientowi wydaje natomiast tylko fakturę. Paragon jest też dopinany automatycznie do egzemplarza faktury pozostającej u sprzedawcy, gdy nabywca już na etapie zakupu deklaruje chęć otrzymania faktury. W efekcie nabywca posiada tylko jeden dowód zakupu: paragon fiskalny albo fakturę VAT (oczywiście na kasie fiskalnej ewidencjonuje się jedynie sprzedaż dla osób prywatnych; jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, paragon w ogóle nie jest potrzebny). Niemniej wystawienie faktury nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku ujęcia sprzedaży także na kasie fiskalnej, gdy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej bądź rolnik ryczałtowy. Nieco inaczej sytuacjach wygląda w przypadku drukarek fiskalnych.

Jak będzie?


Projekt ustawy (datowany obecnie na 18 września 2017 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach nowelizuje powyższe zasady wystawiania faktur do paragonów. 

W przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę wystawia się na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej. 
Projektowany art. 106b ust. 4 ustawy o VAT


Dlaczego zdecydowano się na taki krok? Projektodawcy wskazują na zgłaszane im znaczne nadużycia w zakresie wystawiania faktur, które nie mają odzwierciedlania w istniejącym stanie faktycznym, do paragonów fiskalnych. 

Chodzi o wyeliminowanie procederu polegającego na wystawianiu faktur na zaprzyjaźnione firmy, w zamian za korzyść majątkową, do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nie odebranych przez klientów. Firmy na podstawie wystawionych faktur dokonują odliczenia podatku VAT, mimo że w rzeczywistości nie nabyły towarów lub usług oraz zawyżają koszty podatkowe. Projektodawcy wskazują, że nadużycia takie mają miejsce głównie w branży paliwowej i budowlanej.

Zwróć uwagę. 
Nowa regulacje mówi o sposobie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych na rzecz podatników VAT. Bez zmian zatem pozostają regulacje wystawiania faktur do paragonów dla osób prywatnych. W uzasadnieniu do projektu wskazano jednakże, iż w przypadku, gdy paragon nie będzie zawierał NIP nabywcy (czyli gdy kupującym jest osoba prywatna), numeru tego nie należy podawać także na wystawionej fakturze.


W odpowiedzi na interpelację poselską nr 15435, dotyczącą tego właśnie zagadnienia, wskazano, że w samej branży paliwowej straty z tego tytułu sięgają rocznie ok. 360 mln zł z tytułu wyłudzenia VAT oraz 300 mln zł wyłudzeń z tytułu ujmowania pustych faktur w kosztach podatkowych. 

Udzielający odpowiedzi wyjaśnił też, że powyższego zjawiska nie są w stanie wyeliminować przekazywane do fiskusa JPK_VAT. Likwidacja tego procederu możliwa jest jedynie poprzez powiązanie wystawianej faktury z nabywcą konkretnego paragonu tak, aby uniemożliwić wystawianie faktur do paragonów, które nie zostały wystawione dla nabywcy żądającego faktury. 

Co ze starymi kasami?


Nie wszystkie używane obecnie urządzenia fiskalne mają opcję podawania na paragonie NIP nabywcy. Co ze sprzedażą ewidencjonowaną zatem na starszych typach kas fiskalnych?

W uzasadnieniu wskazano, że nowy przepis jest ograniczony jedynie do kas fiskalnych, które posiadają odpowiednią funkcjonalność (czyli możliwość podawania NIP nabywcy). 
W pozostałych przypadkach nie będzie natomiast możliwości wystawienia faktury do paragonu fiskalnego wydrukowanego przez kasę rejestrującą dla nabywcy będącego podatnikiem. Podatnik, który będzie chciał otrzymać fakturę będzie w takim przypadku musiał zadeklarować sprzedawcy w momencie sprzedaży, że jego transakcja nie powinna być rejestrowana na kasie i dokumentowana paragonem fiskalnym, tylko, że chce otrzymać fakturę.

Źródło: http://www.podatki.egospodarka.pl/144967,Faktura-VAT-nie-do-kazdego-paragonu-z-kasy-fiskalnej,1,68,1.html