Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream about fast Internet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Duża nowelizacja ustaw o podatku dochodowym została ogłoszona w Dzienniku Ustaw dnia 27 listopada 2017 r. pod pozycją 2175. Zakres zmian jest bardzo szeroki. Obejmuje on m.in. istotne modyfikacje w dostępnych zwolnieniach od podatku dochodowego od osób fizycznych. Poniżej przedstawimy najważniejsze z nich.

Jest
Obecnie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT zwalnia od podatku zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.
Będzie
Od przyszłego roku zwolnione będą zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
b) z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6.000 zł.

Jest
Inne zapomogi (aniżeli uregulowane w powyższym przepisie) wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, są zwolnione do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł. 
Będzie
W 2018 r. limit zwolnienia zostanie podniesiony do 1.000 zł w roku podatkowym.

Jest
Zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT zwolnione od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł.
Będzie
Limit zwolnienia w przyszłym roku zostanie podniesiony do 3.000 zł

Jest
Art. 21 ust. 1 pkt 32b ustawy o PIT zwalnia od podatku przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają one kwoty 2.280 zł.
Będzie
Limit zwolnienia od przyszłego roku zostanie podniesiony do 6.000 zł.
Warto też dodać, że przychód z zamiany rzeczy ruchomych objęty jest podatkiem, jeżeli ma miejsce przed upływem 6 miesięcy od ich nabycia.

 Jest

Arta. 21 ust. 38 ustawy o PIT zwalnia od podatku świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.
Będzie
Z początkiem 2018 r. limit zwolnienia zostanie podniesiony do 3.000 zł.

Jest
Art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT zwalnia od podatku wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.
Ze zwolnienia tego na ogół korzysta się przy sporządzaniu paczek na święta dla pracowników. Dodajmy, że takimi świadczeniami rzeczowymi nie są bony, talony oraz inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (czyli np. bony towarowe).
Będzie
W 2018 r. limit zwolnienia zostanie podniesiony do 1.000 zł. Nadal jednak nie będzie ono obejmować bonów towarowych, talonów oraz innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary czy usługi.

Jest
Art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o PIT zwalnia od podatku świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu:
a) objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł,
b) uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł
- na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy (czyli dzieci małoletnie, w stosunku do których można skorzystać z ulgi prorodzinnej).
Będzie
Od 2018 r. miesięczny limit zwolnienia wzrośnie do 1.000 zł na wszystkie wymienione wyżej świadczenia (czyli także za uczęszczanie dziecka pracownika do przedszkola).

Jest
Art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT zwalnia z podatku wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł
Będzie
W 2018 r. limit zwolnienia zostanie podniesiony do 2.000 zł.

Jest
Art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT zwalnia od podatku dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18 innych źródeł aniżeli z funduszu socjalnego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra (te są nielimitowane) do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
Będzie
W 2018 r. limit zwolnienia zwiększy się do kwoty 2.000 zł.

Nowe zwolnienie
Zgodnie z nowo dodanym art. 21 ust. 1 pkt 83b ustawy o PIT zwolnione z podatku zostaną wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych ustawach.

Jest
Art. 21 ust. 1 pkt 89 ustawy o PIT zwalnia od podatku wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.
Będzie
Od 2018 r. zwolnienie dla takich świadczeń nie będzie limitowane.

Nowe zwolnienie
Nowy art. 21 ust. 1 pkt 90b ustawy o PIT zwolni od podatku świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, lub organy samorządu zawodowego lekarzy lub pielęgniarek i położnych, mające siedzibę i działające w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej.

Jest
Art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o PIT zwalnia od podatku świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.
Będzie
Z początkiem 2018 r. limit zwolnienia zostanie podniesiony do 3.000 zł.

Nowe zwolnienie (dla lokatorów)
Dodany z początkiem 2018 r. art. 21 ust. 1 pkt 97b zwolni od podatku kwoty należności z tytułu:
a) zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego,
b) zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych,
c) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,
d) odsetek od należności, o których mowa w lit. a-c,
e) nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których mowa w lit. a-d, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego
- umorzonych na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) lub uchwały, o której mowa w art. 59 ust. 3 tej ustawy.

Jest
Art. 21 ust. 1 pkt 141 ustawy o PIT zwalnia od podatku przychód z tytułu zwolnienia z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny członkowi rodziny wielodzietnej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Będzie
Z początkiem 2018 r. zwolnienie to obejmie także zwolnienie z opłaty za wydanie samej Karty Dużej Rodziny (a nie tylko jej duplikatu).
Źródło: http://www.podatki.egospodarka.pl/145207,Podatek-PIT-2018-zmiany-w-zwolnieniach-od-podatku,1,68,1.html